وحید ملاباشی

صفحه نخست /وحید ملاباشی
وحيد ملاباشي
نام و نام خانوادگی وحید ملاباشی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه ارتودنسی
تحصیلات دکترای تخصصی / ارتودنسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL AND DENTAL SCIENCE (2018)
2
JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL AND DENTAL SCIENCE (2018)
3
Dental and Medical Problems (2018)
4 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
5
Iranian Journal of Orthodontics (2014)
6
مجله دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی (1391)
7
Iranian Journal of Orthodontics (2012)
8 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره نوزدهم (1391) 30-35