حسین کیمیائی اسدی

صفحه نخست /حسین کیمیائی اسدی
نام و نام خانوادگی حسین کیمیائی اسدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیهوشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
research journal of medical sciences (2017)
2
Electronic Physician (2017)
3
Shiraz E Medical Journal (2017)
4
Archives of Anesthesiology and Critical Care (2018)
5
International Invention of Scientific Journal (2018)
6
Asian Journal of Medical Principles and Clinical Practice (2020)
7
Asian Journal of Research in Surgery (2020)
8
International Journal of Medical Science and Clinical Invention (2018)
9
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1394)
10
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI) (2004)
11
European journal of dentistry and medicine (2010)
12
saudi journal anesthesia (2011)
13
nigerian medical journal (2015)
14
international eye society (2013)
15 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1381)
16 مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی (1393)
17
Turkish Journal Geriatrics (2014)
18
Anesthesiology pain medicine (2015)
19
Acta Cirurgica Brasileira (2013)