حسین کیمیائی اسدی

صفحه نخست /حسین کیمیائی اسدی
نام و نام خانوادگی حسین کیمیائی اسدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیهوشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Medical Science and Clinical Invention (2018)
2
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1394)
3
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI) (2004)
4
European journal of dentistry and medicine (2010)
5
saudi journal anesthesia (2011)
6
nigerian medical journal (2015)
7
international eye society (2013)
8 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1381)
9 مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی (1393)
10
Turkish Journal Geriatrics (2014)
11
Anesthesiology pain medicine (2015)
12
Acta Cirurgica Brasileira (2013)