فاطمه بحرینی

صفحه نخست /فاطمه بحرینی
نام و نام خانوادگی فاطمه بحرینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه پزشکی مولکولی
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک پزشکی
وبسایت
پست الکترونیک