سلمان خزایی

صفحه نخست /سلمان خزایی
سلمان خزايي
نام و نام خانوادگی سلمان خزایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشگاه علوم پزشکی همدان / معاونت تحقیقات و فناوری
تحصیلات دکترای تخصصی / اپیدمیولوژی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Clinical and Experimental Pediatrics (2020)
2
women & health (2020)
3
Journal of Tehran University Heart Center (2020)
4
The Journal of Maternal - fetal & Neonatal Medicine (2020)
5
International Journal of Maternal and Child and AIDS (2020)
6
Journal of Hospital Infection (2020)
7
Epidemiology and Health (2020)
8
Archives of Trauma Research (2019)
9
Iranian Journal of Public Health (2020)
10
Journal of Menopausal Medicine (2020)
11
Erciyes Medical Journal (2020)
12
Archives of Trauma Research (2019)
13
Clinical and Experimental Pediatrics (2020)
14
Archives of Trauma Research (2019)
15
Iranian Journal of Public Health (2020)
16
Archives of Clinical Infectious Diseases (2019)
17
Archives of Trauma Research (2019)
18
Caspian Journal of Internal Medicine (2019)
19
Malaysian Journal of Medical Sciences, The (2019)
20
Korean Journal of Pediatrics (2019)
21
Climacteric (2019)
22
Tanaffos (2019)
23
obstetrics & gynecology sciences (2019)
24
Journal of Cardiovascular and Thoracic Research (2019)
25
Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders (2019)
26
Human Vaccines and Immunotherapeutics (2019)
27
Journal of Comprehensive Pediatrics (2019)
28
Journal of AAPOS (2018)
29
The Journal of Maternal - fetal & Neonatal Medicine (2018)
30
BMC Health Services Research (2019)
31
bulletin of emergency and truma (2018)
32
Advances in Human Biology (2019)
33
bulletin of emergency and truma (2018)
34
women & health (2019)
35
Korean Journal of Pediatrics (2019)
36
International Journal of Reproductive BioMedicine (2019)
37
Iranian Journal of Public Health (2019)
38
Advances in Human Biology (2019)
39
Advances in Human Biology (2019)
40
international journal of pediatrics (2019)
41
Viral Hepatitis Journal (2018)
42
Advances in Human Biology (2019)
43
International journal of preventive medicine (2018)
44
The Journal of Maternal - fetal & Neonatal Medicine (2019)
45
Burns (2018)
46
Journal of Preventive Medicine and Hygiene (2019)
47
Advances in Human Biology (2019)
48
Immunopathologia Persa (2019)
49
Archives of Clinical Infectious Diseases (2018)
50
The American Journal of Emergency Medicine (2017)
51
Hypertension Research (2018)
52
Heliyon (2018)
53
International Journal of Endocrinology and Metabolism (2018)
54
Immunopathologia Persa (2018)
55
Hypertension Research (2018)
56
Advances in Human Biology (2018)
57
Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus (2018)
58
journal of research in health Sciences (2018)
59
International Journal of Cancer Management (2018)
60
BIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY (2018)
61
The Journal of Maternal - fetal & Neonatal Medicine (2017)
62
Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences (2018)
63
Middle East Journal of Cancer (2018)
64
Asian Journal of Psychiatry (2018)
65
Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench (2018)
66
Advances in Human Biology (2018)
67
Caspian Journal of Internal Medicine (2018)
68
Korean Journal of Family Medicine (2018)
69
Middle East Journal of Cancer (2017)
70
Health Scope (2017)
71
Iranian Journal of Public Health (2018)
72
international journal of cardiology (2018)
73
international journal of cardiology (2018)
74 فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری (1396)
75
European Journal of Clinical Investigation (2017)
76
Tanaffos (2017)
77
Middle East Journal of Cancer (2017)
78
Burns (2018)
79
International journal of High Risk behavior &addiction (2017)
80
Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology (2017)
81
BIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY (2017)
82
BIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY (2017)
83
Iranian Journal of Public Health (2017)
84
international journal of pediatrics (2017)
85
Environmental Pollution (2017)
86
Journal of Nutrition Education and Behavior (2017)
87
The World Journal of Men's Health (2017)
88
Psycho­neuro­endocrinology (2017)
89
Hepatology (2017)
90
Journal of Exercise Rehabilitation (2017)
91
Iranian Journal of Psychiatry (2017)
92
international journal of cardiology (2017)
93
Pharmacological Research (2017)
94
Iranian Journal of Public Health (2017)
95
BIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY (2017)
96
BIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY (2017)
97
international journal of pediatrics (2017)
98
The Journal of Headache and Pain (2017)
99
International Urogynecology Journal (2017)
100
American Journal of Emergency Medicine (2016)
101
American Journal of Emergency Medicine (2016)
102
Hypertension Research (2016)
103
Hypertension Research (2016)
104
international journal of pediatrics (2016)
105
international journal of pediatrics (2016)
106
BIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY (2017)
107
International Journal of Hyperthermia (2017)
108
Iranian Journal of Public Health (2017)
109
Journal of Epidemiology and Global Health (2017)
110
Iranian Journal of Public Health (2017)
111
Pain Medicine (2016)
112
International Journal of Infectious Diseases (2017)
113
BIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY (2017)
114
ARYA Atherosclerosis Journal (2016)
115
epidemiology and health (2017)
116
Southern African journal of infectious diseases (2017)
117
Hypertension Research (2017)
118
Annals of Hematology (2017)
119
Epidemiology & Infection (2017)
120
international journal of pediatrics (2016)
121
international journal of pediatrics (2016)
122
Acta Diabetologica (2016)
123 مجله علمی پزشکی قانونی (1395)
124 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم (1395)
125
Journal of Hepatology (2017)
126
international journal of cardiology (2016)
127
international journal of cardiology (2016)
128
international journal of pediatrics (2016)
129
international journal of pediatrics (2016)
130
international journal of pediatrics (2016)
131 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار) (1395)
132
international journal of cardiology (2016)
133
Sports Medicine (2016)
134
Osteoporosis International (2016)
135
Hypertension Research (2016)
136
Middle East Journal of Cancer (2017)
137
The Journal of Maternal - fetal & Neonatal Medicine (2017)
138
Iranian Journal of Public Health (2016)
139
Iranian Journal of Public Health (2016)
140
International Journal of Epidemiologic Research (2016)
141
Iranian Journal of Public Health (2016)
142
Shiraz E-Medical Journal (2016)
143
Journal of Research in Health Sciences (2016)
144 پایش (1395)
145 مجله اتنگلیسی اپیدمیولوژی و بهداشت حرفه ای (1395)
146
Iranian Journal of Parasitology (2016)
147
Jentashapir J health research (2016)
148
Jentashapir J health research (2016)
149 تصویر سلامت (1395)
150
Asian Pacific journal of cancer prevention (2016)
151
Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis (2016)
152
Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis (2016)
153 پایش (1395)
154
American Journal of Emergency Medicine (2016)
155 مجله علمی پژوهان (1395)
156 پژوهان (1394)
157 مجله علمی پژوهان (1395)
158
International journal of preventive medicine (2016)
159 فصلنامه پرستار و پزشک در رزم (1394)
160
Archives of clinical infectious disease (2016)
161
Asian Pacific journal of cancer prevention (2016)
162
Asian Pacific journal of cancer prevention (2016)
163
Asian Pacific journal of cancer prevention (2016)
164
international journal of pediatrics (2016)
165
international journal of pediatrics (2016)
166 مجله علمی پژوهان (1394)
167
international journal of pediatrics (2016)
168
international journal of pediatrics (2016)
169
international journal of pediatrics (2016)
170
international journal of pediatrics (2016)
171
international journal of pediatrics (2016)
172
international journal of pediatrics (2016)
173
international journal of pediatrics (2016)
174 مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1395)
175
international journal of pediatrics (2016)
176
Iranian Journal of Public Health (2016)
177 مجله علمی پژوهان (1394)
178
Iranian Journal of Public Health (2016)
179 فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری (1394)
180 Advances in Breast Cancer Research (2016)
181 مجله علمی پژوهان (1394)
182
The Journal of Tehran University Heart Center (2015)
183
International Journal of Epidemiologic Research (2015)
184
Iranian Journal of Public Health (2015)
185 مجله دانشکده پزشکی اصفهان (1394)
186 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1394)
187
ARYA Atherosclerosis Journal (2015)
188
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2015)
189
Iranian Journal of Public Health (2015)
190 مجله دانشکده پزشکی اصفهان (1394)
191
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI) (2015)
192
ARYA Atherosclerosis Journal (2015)
193 فصلنامه پرستار و پزشک در رزم (1394)
194 مجله پوست و زیبایی (1394)
195
Archives of clinical infectious disease (2015)
196
Avicenna Journal of Medical Biotechnology (2015)
197 مجله علمی پژوهان (1393)
198
global journal of health science (2015)
199 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (1394)
200 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (1394)
201 مجله علمی پژوهان، دوره 13، شماره 1، پائیز 1393 (1394)
202 مجله دانشکده پزشکی اصفهان (1394)
203 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1394)
204 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (1394)
205 فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات (1394)
206
Iranian Journal of Medical Sciences (2015)
207 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1393)
208 مجله علوم مراقبتی نظامی (1393)
209
Medical Journal of The Islamic Rebuplic of Iran (2014)
210 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
211 افلاک (1390)
212 آموزش و سلامت جامعه (1393)
213
Journal of Novel Applied Sciences (2014)
214 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1393)
215 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1393)
216
Jundishapur Journal of Microbiology (2014)
217
international journal health policy management (2014)
218 مجله علمی پزشکی قانونی (1392)
219 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1392)
220
Life Science Journal (2013)
221
European Journal of Scientific Research (2013)
222
international journal of STD&AIDS (2013)
223
Epidemiology and Health (2012)
224
Iranian Journal of Public Health (2012)
225 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1391)