محمدرضا عربستانی

صفحه نخست /محمدرضا عربستانی
محمدرضا عربستاني
نام و نام خانوادگی محمدرضا عربستانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه میکروبیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / باکتری شناسی پزشکی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Gene Reports (2020)
2
Molecular Biology Reports (2020)
3
Infection and Drug Resistance (2020)
4 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1399)
5
Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (2019)
6
Tropical Medicine and Health (2020)
7
biological trace element research (2019)
8
Letters in Applied Microbiology (2020)
9
BMC Research Notes (2020)
10
Molecular Biology Reports (2020)
11
Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials (2019)
12 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (1398)
13
Clinical Laboratory (2019)
14
BMC Research Notes (2019)
15
European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (2018)
16 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل (1398)
17
Archives of Clinical Infectious Diseases (2018)
18 فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1398)
19
International Journal of Nanomedicine (2019)
20
Petroleum Science and Technology (2019)
21 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1398)
22
Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology (2019)
23
Antimicrobial Resistance and Infection Control (2019)
24
BMC Research Notes (2019)
25 فصلنامه کومش (1397)
26
Advanced biomedical research (2018)
27
osong public health and research perspectives (2018)
28
iranian journal of clinical infectious disease (2018)
29 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1397)
30 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1397)
31
Journal of Krishna Institute of Medical Sciences University (2018)
32 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (1397)
33 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران (1397)
34
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection (2018)
35
EC Microbiology (2018)
36 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران (1397)
37 مجله علمی پژوهشی اصفهان (1397)
38 فصلنامه کومش (1397)
39 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران (1397)
40 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل (1396)
41
Petroleum Science and Technology (2018)
42
Oman Medical Journal (2018)
43 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (1397)
44 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1396)
45 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1396)
46 مجله علمی پژوهشی اصفهان (1396)
47 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل (1396)
48 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1396)
49
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection (2017)
50 مجله علمی پژوهشی اصفهان (1396)
51 فصلنامه کومش (1396)
52 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران (1396)
53 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم (1396)
54
osong public health and research perspectives (2017)
55 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1396)
56
avicenna journal of environmental health engineering (2016)
57
Archives of clinical infectious disease (2017)
58 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1395)
59
Chonnam Medical Journal (2017)
60
Acta medica Iranica (2016)
61 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران (1395)
62
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research (2016)
63 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)
64
Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences (2016)
65 زیست شناسی میکروارگانیسم ها (1395)
66
GMS Hygiene and Infection Control (2016)
67
Iranian Journal of Public Health (2016)
68 مجله علمی پژوهان (1395)
69
Iranian Journal of Medical Sciences (2016)
70
Der Pharmacia Lettre (2016)
71
Der Pharmacia Lettre (2016)
72 مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1394)
73 فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری (1394)
74 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (1394)
75 مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1394)
76
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2015)
77
Jundishapur jpurnal of Microbiology (2015)
78 مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1394)
79
Oman Medical Journal (2015)
80 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1394)
81
Advanced biomedical research (2015)
82 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (1393)
83 فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری (1393)
84 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1394)
85 مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1394)
86
Archives of Iranian Medicine (2015)
87
journal of Comprehensive Pediatrics (2014)
88 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران (1393)
89 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1393)
90
Iranian Red Crescent Medical Journal (2014)
91 فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری (1393)
92 فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری (1393)
93
Avicenna journal of clinical Microbiology and infection (2014)
94 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1393)
95 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (1393)
96
Avicenna journal of clinical Microbiology and infection (2014)
97
Avicenna journal of clinical Microbiology and infection (2014)
98 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران (1392)
99
The Journal of Infection in Developing Countries (2014)
100 فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری (1392)
101
Archives of Clinical Infectious Diseases (2019)
102
Enteric Pathogens (2013)
103 مجله پزشکی دانشکده علوم پزشکی تهران (1390)
104 مجله دانشکده پزشکی اصفهان (1390)
105 مجله دانشکده پزشکی اصفهان (1389)
106
Cytotechnology (2010)
107
Journal of Research in Medical Sciences (2013)
108
Advanced biomedical research (2013)
109 Journal of Research in Medical Sciences (2013)