محمدرضا سبحان

صفحه نخست /محمدرضا سبحان
نام و نام خانوادگی محمدرضا سبحان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای پوست
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماریهای پوست
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري خاتمه يافته
2 مجري اصلي خاتمه يافته
3 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
4 مجري اصلي خاتمه يافته
5 مجري اصلي خاتمه يافته
6 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
7 مجري اصلي خاتمه يافته
8 مشاور علمي خاتمه يافته
9 مجري اصلي خاتمه يافته
10 مجري خاتمه يافته
11 مجري اصلي خاتمه يافته
12 مجري اصلي خاتمه يافته
13 مشاور علمي خاتمه يافته
14 مجري اصلي خاتمه يافته
15 مجري خاتمه يافته
16 همكار خاتمه يافته
17 مجري خاتمه يافته
18 همكار خاتمه یافته