محمدرضا سبحان

صفحه نخست /محمدرضا سبحان
نام و نام خانوادگی محمدرضا سبحان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای پوست
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماریهای پوست
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1399)
2
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology (2020)
3
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology (2020)
4
Advanced biomedical research (2020)
5 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1398)
6 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1397)
7
Journal of Babol University of Medical Sciences (2018)
8
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology (2017)
9 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1396)
10
Iranian Journal of Immunology (2016)
11
Anais Brasileiros de Dermatologia (2016)
12
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
13
Iranian Journal of Dermatology (2015)
14 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)
15
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology (2016)