شاپور یاری پور

صفحه نخست /شاپور یاری پور
نام و نام خانوادگی شاپور یاری پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه جراحی دهان و فک و صورت
تحصیلات دکترای تخصصی / جراحی دهان و فک و صورت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Medical Research & Health Sciences, (2016)
2
Avicenna of Dental Research (2016)