علیرضا غیاثوند

صفحه نخست /علیرضا غیاثوند
نام و نام خانوادگی علیرضا غیاثوند
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی تجزیه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Microchemical Journal (2018)
2
Journal of Environmental Health Science & Engineering (2020)
3 مجله سلامت کار ایران (1396)
4
Journal of Chromatography A (2017)
5
Chemical Paper (2017)
6
Health Scope (2017)
7
Polish Journal of Chemical Technology (2017)
8 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
9 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
10
Analytica Chimica Acta (2013)
11
Environmental monitoring Assesment (2012)
12
TALANTA (2012)