علیرضا غیاثوند

صفحه نخست /علیرضا غیاثوند
نام و نام خانوادگی علیرضا غیاثوند
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی تجزیه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله سلامت کار ایران (1396)
2
Journal of Chromatography A (2017)
3
Chemical Paper (2017)
4
Health Scope (2017)
5
Polish Journal of Chemical Technology (2017)
6 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
7 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
8
Analytica Chimica Acta (2013)
9
Environmental monitoring Assesment (2012)
10
TALANTA (2012)