مهدی ارجی پور

صفحه نخست /مهدی ارجی پور
نام و نام خانوادگی مهدی ارجی پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه جراحی مغز و اعصاب
تحصیلات دکترای تخصصی / جراحی مغز واعصاب
وبسایت
پست الکترونیک