محمد بازدار

صفحه نخست /محمد بازدار
نام و نام خانوادگی محمد بازدار
شغل دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
تحصیلات لیسانس / مهندسی بهداشت محیط
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
avicenna journal of environmental health engineering (2014)