امیر نیلی احمد آبادی

صفحه نخست /امیر نیلی احمد آبادی
نام و نام خانوادگی امیر نیلی احمد آبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه فارماکولوژی و سم شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / سم شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Shiraz E Medical Journal (2021)
2
Oxidative Medicine and Cellular Longevity (2021)
3
Life Sciences (2020)
4
environmental science and pollution research (2020)
5
Indian Journal of Clinical Biochemistry (2020)
6
Research Journal of Pharmacognosy (2020)
7
Journal of Pharmacopuncturer (2019)
8
Research in pharmaceutical sciences (2019)
9
environmental science and pollution research (2019)
10
Pesticide Biochemistry and Physiology (2019)
11
Journal of Nano Research (2018)
12
Research in pharmaceutical sciences (2018)
13
Complementary Therapies in Medicine (2018)
14
Drug Research (2019)
15
DARU: Journal of Pharmaceutical Sciences (2018)
16
Research in pharmaceutical sciences (2018)
17
EXCLI Journal (2018)
18
Pesticide Biochemistry and Physiology (2018)
19 ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (1396)
20
Toxin Reviews (2017)
21
Journal of applied pharmaceutical science (2017)
22
Chemosphere (2017)
23
Journal of applied pharmaceutical science (2016)
24
Indian Journal of Clinical Biochemistry (2016)
25
Biological Forum – An International Journal (2015)
26
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products (2015)
27
Pharmaceutical Biology (2014)
28
Chemosphere (2015)
29
International Journal of Biosciences (2015)
30
Drug Research (2014)
31
Biological Forum – An International Journal (2015)