امیر نیلی احمد آبادی

صفحه نخست /امیر نیلی احمد آبادی
نام و نام خانوادگی امیر نیلی احمد آبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه فارماکولوژی و سم شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / سم شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
2 مشاور علمي خاتمه يافته
3 مشاور علمي خاتمه يافته
4 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
5 مجري اصلي خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 مجري اصلي خاتمه يافته
8 مجري اصلي خاتمه يافته
9 مشاور علمي خاتمه يافته
10 همكار خاتمه يافته
11 مشاور علمي خاتمه يافته
12 مجري اصلي خاتمه يافته
13 مجري اصلي خاتمه يافته
14 مشاور علمي خاتمه يافته
15 مشاور علمي خاتمه يافته
16 مجري اصلي خاتمه يافته
17 مشاور علمي خاتمه يافته
18 مجري اصلي خاتمه يافته
19 مشاور علمي خاتمه يافته
20 مجري اصلي خاتمه يافته
21 مجري اصلي خاتمه يافته
22 مجري اصلي خاتمه يافته
23 مجري اصلي خاتمه يافته
24 مجري اصلي خاتمه يافته
25 مشاور علمي خاتمه يافته
26 مشاور علمي خاتمه يافته
27 مشاور علمي خاتمه يافته
28 مجري اصلي خاتمه يافته
29 مجري اصلي خاتمه يافته
30 همكار خاتمه يافته
31 همكار خاتمه يافته
32 مجري اصلي خاتمه يافته
33 مشاور علمي خاتمه يافته