ابراهیم درویشی

صفحه نخست /ابراهیم درویشی
نام و نام خانوادگی ابراهیم درویشی
شغل دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشجو
تحصیلات فوق لیسانس / مهندسی بهداشت حرفه ای
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Acoustics Australia (2020)
2
applied acoustics (2019)
3
Toxicology and Industrial Health (2019)
4
Journal of Advances in Environmental Health Research (2018)
5
Environmental Monitoring and Assessment (2017)
6
journal of Advances in environmental Health Reseach (2017)
7 مجله تحقیقات نظام سلامت (1392)
8 دو ماهنامه سلامت کار ایران (1393)
9
Journal of Research in Health Sciences (2014)
10 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)