طاهره علی ضمیر

صفحه نخست /طاهره علی ضمیر
نام و نام خانوادگی طاهره علی ضمیر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه علوم تشریح و بافت شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم تشریح
وبسایت
پست الکترونیک