مهدی قباخلو

صفحه نخست /مهدی قباخلو
نام و نام خانوادگی مهدی قباخلو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه داخلی
تحصیلات دکترای تخصصی / گوارش
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Gastroenterology Research and Practice (2017)