آذر پیردهقان

صفحه نخست /آذر پیردهقان
آذر پيردهقان
نام و نام خانوادگی آذر پیردهقان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه پزشکی اجتماعی
تحصیلات دکترای تخصصی / پزشکی اجتماعی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Research in Health Sciences (2020)
2 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1398)
3
International Journal of Cancer Management (2019)
4
Iranian Red Crescent Medical Journal (2019)
5 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا (1397)
6 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1397)
7
Scientifica (2018)
8
Iranian journal of pediatrics (2018)
9
Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences (2017)
10
bulletin of emergency and truma (2016)
11
Iranian journal of pediatrics (2016)
12
journal of research in health Sciences (2016)
13 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
14
Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences (2015)
15
journal of reproduction and infertility (2015)
16
Journal of Psychiatric Research (2015)
17
Acian pacific journal of cancer prevention (2015)
18 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (1393)
19 International journal of preventive medicine (2014)
20 مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (1384)
21 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1391)
22 مجله زنان مامایی و نازایی ایران (1391)
23 مجله دانشگاه علوم پزشکی یزد (1393)
24 مجله طلوع بهداشت (1393)
25
nationalpark berchtesgaden forschungsbericht (2014)
26
Iranian Journal of Reproductive Medicine (2013)
27
iranian journal of pediatric hematology oncology (2013)
28
bulletin of environment, pharmacology and life sciences (2013)
29
Journal of Research in Health Sciences (2014)