حامد فرهادی کهن

صفحه نخست /حامد فرهادی کهن
نام و نام خانوادگی حامد فرهادی کهن
شغل دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشگاه علوم پزشکی همدان
تحصیلات فوق لیسانس / میکروبشناسی
وبسایت
پست الکترونیک