صفورا نیک زاد

صفحه نخست /صفورا نیک زاد
نام و نام خانوادگی صفورا نیک زاد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه فیزیک پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک پزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نانومقیاس (1399)
2
iranian journal of radiology (2018)
3 Journal of Interferon & Cytokine Research (2019)
4
Journal of Renal Injury Prevention (2018)
5 مجله علمی پژوهان (1397)
6
Journal of Chemical Physics (2017)
7
Japanese Journal of Radiology (2017)
8 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1396)
9 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1396)
10
Journal of Renal Injury Prevention (2016)
11
journal of radiobiology (2005)
12
International Journal of Radiation Biology (2015)
13
radiology and oncology (2015)
14
international journal of radiation research (2015)
15 مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی (1393)
16
journal of radiobiology (2015)