رسول حدادی

صفحه نخست /رسول حدادی
نام و نام خانوادگی رسول حدادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه فارماکولوژی و سم شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / فارماکولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور علمي خاتمه يافته
2 همكار خاتمه يافته
3 همكار خاتمه يافته
4 همكار خاتمه يافته
5 مشاور علمي خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 مجري اصلي خاتمه يافته
8 مشاور علمي خاتمه يافته
9 مجري اصلي خاتمه يافته
10 مجري اصلي خاتمه يافته
11 مجري اصلي خاتمه يافته
12 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
13 مجري اصلي خاتمه يافته
14 مجري اصلي خاتمه يافته
15 مجري اصلي خاتمه يافته
16 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
17 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
18 مجري اصلي خاتمه يافته
19 مجري اصلي خاتمه يافته
20 مجري اصلي خاتمه يافته
21 مجري اصلي خاتمه يافته
22 همكار خاتمه يافته
23 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
24 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
25 مشاور علمي خاتمه يافته
26 مجري اصلي خاتمه يافته
27 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
28 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
29 همكار خاتمه يافته
30 مشاور علمي خاتمه يافته
31 مجري اصلي خاتمه يافته
32 مجري اصلي خاتمه يافته
33 مجري اصلي خاتمه يافته
34 مشاور علمي خاتمه يافته
35 مشاور علمي خاتمه يافته