رسول حدادی

صفحه نخست /رسول حدادی
نام و نام خانوادگی رسول حدادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه فارماکولوژی و سم شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / فارماکولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Neuropsychopharmacologia Hungarica (2019)
2
bulletin of emergency and truma (2019)
3
South African Journal of Surgery (2019)
4
Journal of Babol University of Medical Sciences (2018)
5
Biomedicine & Pharmacotherapy (2018)
6
Inflammopharmacology (2018)
7
Neuroscience Letters (2016)
8
Iranian journal of basic medical sciences (2016)
9
advanced pharmaceutical bulletin (2015)
10
advanced pharmaceutical bulletin (2015)
11
Inflammopharmacology (2020)