سید رضا برزو

صفحه نخست /سید رضا برزو
نام و نام خانوادگی سید رضا برزو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه پرستاری داخلی جراحی و فوریت های پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / پرستاری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
The Journal of Tehran University Heart Center (2018)
2
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2019)
3 مجله دانشکده پرستاری و مامایی، پیراپزشکی علوم پزشکی کردستان (1397)
4
Nephro-Urol Monthy (2018)
5 نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری (1396)
6
Nursing and Midwifery Studies کاشان (1396)
7
Journal of caring sciences (2016)
8
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2016)
9 فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1395)
10 فصلنامه پرستاری داخلی جراحی (1394)
11
journal of nursing and midwifery sciences (2015)
12 پرستاری و مامایی جامع نگر (1394)
13 مراقبت های نوین،فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (1393)
14 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (1393)
15 حیات (1392)
16 نسیم دانش (1392)
17 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)