سید رضا برزو

صفحه نخست /سید رضا برزو
نام و نام خانوادگی سید رضا برزو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه پرستاری داخلی جراحی و فوریت های پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / پرستاری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی (1399)
2 نشریه آموزش پرستاری (1399)
3
Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing (2020)
4
Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing (2020)
5
Nephro-Urology Monthly (2020)
6
The Journal of Tehran University Heart Center (2018)
7
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2019)
8 مجله دانشکده پرستاری و مامایی، پیراپزشکی علوم پزشکی کردستان (1397)
9
Nephro-Urol Monthy (2018)
10 نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری (1396)
11
Nursing and Midwifery Studies کاشان (1396)
12
Journal of caring sciences (2016)
13
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2016)
14 فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1395)
15 فصلنامه پرستاری داخلی جراحی (1394)
16
journal of nursing and midwifery sciences (2015)
17 پرستاری و مامایی جامع نگر (1394)
18 مراقبت های نوین،فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (1393)
19 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (1393)
20 حیات (1392)
21 نسیم دانش (1392)
22 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)