محمد بابامیری

صفحه نخست /محمد بابامیری
نام و نام خانوادگی محمد بابامیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه ارگونومی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله پرستاری مراقبت ویژه (1398)
2
Journal of Research in Health Sciences (2019)
3
The Annals of Clinical & Analytical Medicine (2020)
4
International Journal of Occupational Hygiene (2018)
5
Industrial Health (2019)
6 مجله ارگونومی (1396)
7 مجله ارگونومی (1397)
8 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1397)
9
فصلنامه علمی- پژوهشی اعتیاد پژوهی (1396)
10 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1397)
11
Journal of Injury and Violence Research (2019)
12 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1397)
13 مجله ارگونومی (1397)
14 مجله علمی پژوهان (1397)
15 مجله ارگونومی (1396)
16 مجله ارگونومی (1396)
17 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1396)
18
Journal of Research in Health Sciences (2018)
19
Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences (2017)
20
Safety and Health at Work (2017)
21
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2016)
22 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1396)
23 فصلنامه علمی- پژوهشی اعتیاد پژوهی (1395)
24 مجله ارگونومی (1395)
25 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1395)
26 مجله ارگونومی (1395)
27 تحقیقات علوم رفتاری (1395)
28 آموزش و سلامت جامعه (1394)
29 آموزش و سلامت جامعه (1394)
30
Avicena journal of neuro psycho physiology (2015)
31 مجله ارگونومی (1394)
32 آموزش و سلامت جامعه (1394)
33 مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت (1394)
34 فصلنامه اخلاق در علوم و فن آوری (1394)
35 فصلنامه روانشناسی سلامت (1394)
36 مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1394)
37
Visi Jurnal Akademik (2015)
38
Visi Jurnal Akademik (2015)
39 فصلنامه اخلاق در علوم و فن آوری (1393)
40 مجله دست آوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز (1394)