سوده طیبی

صفحه نخست /سوده طیبی
نام و نام خانوادگی سوده طیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه دندانپزشکی اطفال
تحصیلات دکترای تخصصی / دندانپزشکی کودکان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Research in Health Sciences (2016)