امیر لرکی هرچگانی

صفحه نخست /امیر لرکی هرچگانی
نام و نام خانوادگی امیر لرکی هرچگانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه فارماکولوژی و سم شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / فارماکولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور علمي خاتمه يافته
2 مجري اصلي خاتمه يافته
3 مشاور علمي خاتمه يافته
4 مشاور علمي خاتمه يافته
5 مشاور علمي خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 مشاور علمي خاتمه يافته
8 مشاور علمي خاتمه يافته
9 مشاور علمي خاتمه يافته
10 مشاور علمي خاتمه يافته
11 مشاور علمي خاتمه يافته
12 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته