امیر لرکی هرچگانی

صفحه نخست /امیر لرکی هرچگانی
نام و نام خانوادگی امیر لرکی هرچگانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه فارماکولوژی و سم شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / فارماکولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور علمي خاتمه يافته
2 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
3 مشاور علمي خاتمه يافته
4 مشاور علمي خاتمه يافته
5 مجري خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 مشاور علمي خاتمه يافته
8 مشاور علمي خاتمه يافته
9 مجري خاتمه يافته
10 مشاور علمي خاتمه يافته
11 مجري اصلي خاتمه يافته
12 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
13 مشاور علمي خاتمه يافته
14 مشاور علمي خاتمه يافته
15 مشاور علمي خاتمه يافته
16 مشاور علمي خاتمه يافته
17 مشاور علمي خاتمه يافته
18 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته