نسرین خرمی

صفحه نخست /نسرین خرمی
نام و نام خانوادگی نسرین خرمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه داخلی
تحصیلات دکترای تخصصی / فوق تخصص غدد بالغین
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Menopausal Medicine (2017)
2
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews (2017)