منصور حیدری

صفحه نخست /منصور حیدری
نام و نام خانوادگی منصور حیدری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه معارف اسلامی
تحصیلات دکترای تخصصی / تاریخ اسلام
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626 (2017)
2
International Journal for Modern Trends in Science and Technology (2018)
3 اشپکتروم ایران (1396)
4 سیاست دفاعی (1395)
5 سیاست دفاعی (1396)
6 دو فصلنامه علمی وپژوهشی مطالعات قدرت نرم (1396)
7
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, Vol. 86, special edition, 2017, p 406 - 420 (2017)
8 Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, Vol. 86, special edition, 2017, p 406 - 420 (2017)
9 سیاست دفاعی (1395)
10 تاریخ روابط خارجی وزارت خارجه (1393)
11 سیاست دفاعی (1394)
12 پژوهش های تاریخی (1392)