پدرام علیرضائی

صفحه نخست /پدرام علیرضائی
نام و نام خانوادگی پدرام علیرضائی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای پوست
تحصیلات دکترای تخصصی / پوست و مو
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Advanced biomedical research (2019)
2
Advanced biomedical research (2019)
3 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1397)
4
Neuropsychobiology (2019)
5
Dermatology Reports (2018)
6
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology (2018)
7
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology (2018)
8 دو ماهنامه فیض (1396)
9 مجله پوست و زیبایی (1393)
10 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)
11 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)