پدرام علیرضائی

صفحه نخست /پدرام علیرضائی
نام و نام خانوادگی پدرام علیرضائی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای پوست
تحصیلات دکترای تخصصی / پوست و مو
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري اصلي خاتمه يافته
2 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
3 مجري اصلي خاتمه يافته
4 مجري اصلي خاتمه يافته
5 مجري اصلي خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 مجري اصلي خاتمه يافته
8 مشاور علمي خاتمه يافته
9 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
10 مجري اصلي خاتمه يافته
11 مجري اصلي خاتمه يافته
12 مشاور علمي خاتمه يافته