الهام خانلرزاده

صفحه نخست /الهام خانلرزاده
نام و نام خانوادگی الهام خانلرزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه پزشکی اجتماعی
تحصیلات دکترای تخصصی / پزشکی اجتماعی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
همایش بین المللی آواشناسی و واج شناسی آزمایشگاهی (مطالعه آزمایشگاهی گفتار و زبان)، تهران، 1397