حامد کرکه آبادی

صفحه نخست /حامد کرکه آبادی
نام و نام خانوادگی حامد کرکه آبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه اندودانتیکس
تحصیلات دکترای تخصصی / اندودانتیکس
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian endodontic journal (2018)
2
Iranian endodontic journal (2018)
3 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (1395)
4
Journal of Lasers in Medical Sciences (2017)
5
Iranian endodontic journal (2016)