مرتضی شمسی زاده

صفحه نخست /مرتضی شمسی زاده
مرتضي شمسي زاده
نام و نام خانوادگی مرتضی شمسی زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه پرستاری داخلی جراحی و فوریت های پزشکی
تحصیلات فوق لیسانس / پرستاری داخلی و جراحی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري اصلي خاتمه يافته
2 مجري اصلي خاتمه يافته
3 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
4 مشاور علمي خاتمه يافته
5 مجري اصلي خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 مشاور علمي خاتمه يافته
8 مشاور علمي خاتمه يافته
9 همكار خاتمه يافته
10 مشاور علمي خاتمه يافته
11 مشاور علمي خاتمه يافته
12 مشاور علمي خاتمه يافته
13 همكار خاتمه يافته