مرتضی شمسی زاده

صفحه نخست /مرتضی شمسی زاده
مرتضي شمسي زاده
نام و نام خانوادگی مرتضی شمسی زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه پرستاری داخلی جراحی و فوریت های پزشکی
تحصیلات فوق لیسانس / پرستاری داخلی و جراحی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Avicenna journal of nursing and midwifery care (2019)
2 Avicenna journal of nursing and midwifery care (2019)
3
Archives of Trauma Research (2019)
4
The Lancet Gastroenterology and Hepatology (2019)
5
Nature (2019)
6
The Lancet Neurology (2019)
7
The Lancet Oncology (2019)
8
The Lancet HIV (2019)
9
JAMA Oncology (2019)
10
Journal of Medical Ethics and History of Medicine (2019)
11
The Lancet (2019)
12
The Lancet (2019)
13
The Lancet (2019)
14
The Lancet (2019)
15
The Lancet (2018)
16
New England Journal of Medicine (2018)
17
Iranian Journal of Public Health (2018)
18
Iranian Journal of Public Health (2018)
19
Iranian Journal of Public Health (2018)
20
Iranian Journal of Public Health (2018)
21
Iranian Journal of Public Health (2018)
22
International Journal of Public Health (2018)
23
International Journal of Public Health (2018)
24
Modern Care Journal (2018)
25
The Lancet Infectious Diseases (2018)
26
Journal of Cardiovascular and Thoracic Research (2018)
27
Lancet Neurology (2017)
28
Lancet (2017)
29
Lancet (2017)
30
Lancet (2017)
31
Lancet (2017)
32 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
33
New England Journal of Medicine (2017)
34 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1396)
35 دو ماهنامه طب جنوب (1395)
36 مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی (1395)
37 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
38
International Journal of Health Studies (2016)
39 مجله پرستاری و مامایی جامع نگر (1395)
40
International Journal of Hematology- Oncology and Stem Cell Research (2016)
41 دانش و تندرستی (1394)
42 فصلنامه پرستاری سالمندان (1394)