داود احمدی مقدم

صفحه نخست /داود احمدی مقدم
نام و نام خانوادگی داود احمدی مقدم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه فارماکولوژی و سم شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / فارماکولوژی و سم شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 همكار خاتمه يافته
2 مشاور علمي خاتمه يافته
3 مجري اصلي خاتمه يافته
4 مجري اصلي خاتمه يافته
5 مشاور علمي خاتمه يافته
6 همكار خاتمه يافته
7 مشاور علمي خاتمه يافته
8 مشاور علمي خاتمه يافته
9 مشاور علمي خاتمه يافته
10 مشاور علمي خاتمه يافته