آیدا علی ضمیر

صفحه نخست /آیدا علی ضمیر
نام و نام خانوادگی آیدا علی ضمیر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / پاتولوژی
وبسایت
پست الکترونیک