حشمت اله طاهرخانی

صفحه نخست /حشمت اله طاهرخانی
نام و نام خانوادگی حشمت اله طاهرخانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه انگل و قارچ شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / انگل شناسی
وبسایت
پست الکترونیک