قدرت اله روشنایی

صفحه نخست /قدرت اله روشنایی
نام و نام خانوادگی قدرت اله روشنایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه آمار زیستی
تحصیلات دکترای تخصصی / آمارزیستی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Postgraduate Medical Institute (2020)
2
Discovery medicine (2018)
3
Desalination and Water Treatment (2020)
4
Epidemiology Biostatistics and Public Health (2019)
5 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1398)
6
BMC Psychiatry (2020)
7 Healthcare informatics research (2020)
8 دو ماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی (1398)
9 مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد (1398)
10
Tobacco Prevention & Cessation (2019)
11
journal of biostatistics and epidemiology (2020)
12
Korean Journal of Family Medicine (2019)
13
Journal of Research in Health Sciences (2019)
14 نشریه پرستاری کودکان (1398)
15
Journal of Pediatric Nursing (2019)
16
Journal of Postgraduate Medical Institute (2019)
17
The Annals of Clinical & Analytical Medicine (2020)
18
Jentashapir J health research (2018)
19 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1398)
20 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1397)
21
Sport Sciences for Health (2019)
22 مجله علمی پژوهان (1397)
23 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (1398)
24 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (1397)
25
Safety and Health at Work (2019)
26 مجله تحقیقات در اورولوژی (1397)
27
Journal of Injury and Violence Research (2019)
28
Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology (2019)
29
Antimicrobial Resistance and Infection Control (2019)
30 Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty (2018)
31 مجله علمی پژوهان (1397)
32 مجله علمی پژوهان (1397)
33
Asian Pacific journal of cancer prevention (2018)
34
Health Scope (2018)
35 مجله علمی پژوهان (1397)
36
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2017)
37
Journal of Babol University of Medical Sciences (2018)
38 مجله زیست پزشکی جرجانی (1395)
39
The Pan African Medical Journal (2018)
40 مجله علمی پژوهان (1397)
41 فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1397)
42
Journal of Integrated Care (2019)
43
Jentashapir J health research (2018)
44 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1397)
45
Iranian journal child neurology (2018)
46
international journal of women health and reproduction sciences (2018)
47 کومش (1397)
48
Electronic Physician (2017)
49
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology (2018)
50 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1397)
51 دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (1396)
52
Journal of Clinical and diagnostic research (2017)
53
Modern Care Journal (2018)
54
women & health (2018)
55 مجله پژوهش در آموزش پزشکی (1396)
56 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
57
International Journal of Ophthalmology (2017)
58
Patient education and counseling (2017)
59
Journal of Menopausal Medicine (2017)
60 نشریه پرستاری قلب و عروق (1396)
61
International Journal of Fertility and Sterility (2017)
62
Journal of Clinical and diagnostic research (2017)
63
Avicenna J Neuro Psych Physio (2017)
64
Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal (2017)
65
Iranian Journal of Public Health (2017)
66 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
67 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1396)
68
International Journal of Cardiovascular Practice (2017)
69 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1396)
70
International journal of preventive medicine (2017)
71
journal of family and reproductive health (2016)
72 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
73
International Journal of Medical Research & Health Sciences, (2016)
74
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2017)
75 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1396)
76 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (1395)
77 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (1395)
78
Journal of Clinical and diagnostic research (2017)
79 نشریه مدیریت ارتقاء سلامت (1396)
80 آموزش و سلامت جامعه (1394)
81 نشریه مدیریت ارتقاء سلامت (1395)
82
Human Antibodies (2017)
83
International Journal of Medical Research & Health Sciences, (2016)
84
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2017)
85 فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1395)
86 مجله علوم پزشکی رازی (1395)
87 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار) (1395)
88
Human Antibodies (2016)
89 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1395)
90
Iranian Journal of Cancer Prevention (2017)
91 مجله علمــی پژوهشــی دانشگاه علـوم پزشکــی اردبیـل (1395)
92
Electronic Physician (2016)
93 آموزش و سلامت جامعه (1394)
94
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
95
international breastfeeding journal (2016)
96 مجله علمی -پژوهشی طب جانباز (1395)
97
Journal of Dental Materials and Techniques (2016)
98
Oral Health & Preventive Dentistry - Quintessence Publishing (2015)
99 مجله علمی پژوهان (1395)
100 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
101 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
102
Asian Pacific journal of cancer prevention (2016)
103
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
104
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
105 مجله علمی پژوهان (1394)
106
Asian Pacific journal of cancer prevention (2016)
107
Human Antibodies (2016)
108
British Journal of Pharmaceutical Research (2016)
109
Middle East Journal of Cancer (2016)
110 پژوهان (1394)
111 مجله علمی پژوهان (1395)
112 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1395)
113
Journal of Menopausal Medicine (2016)
114
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
115 مجله علمی پژوهان (1394)
116
Journal of Clinical and diagnostic research (2015)
117 فصل نامه اخلاق پزشکی (1395)
118
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences (2013)
119
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2016)
120
Journal of Research in Health Sciences (2016)
121 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1394)
122 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (1394)
123
Asian Pacific journal of cancer prevention (2015)
124 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
125 کومش (1394)
126
International Journal of Medical Informatics (2015)
127 آموزش و سلامت جامعه (1393)
128 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (1394)
129 iranian Journal of Reproductive medicine (2015)
130 فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری (1394)
131
MEDICINA DELLO SPORT (2015)
132 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم (1394)
133 مجله علمی پژوهان (1393)
134 آموزش و سلامت جامعه (1393)
135 آموزش و سلامت جامعه (1393)
136 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد (1394)
137
JOURNAL OF DENTISTRY SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES) (2015)
138 مجله علمی پژوهان، دوره 13، شماره 1، پائیز 1393 (1394)
139
Oman Medical Journal (2015)
140
iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2015)
141 پایش (1394)
142
Human Antibodies (2015)
143
Australasian Journal of Paramedicine (2014)
144
Journal of Biology and Today's World (2014)
145
فصلنامه پرستاری داخلی جراحی (1393)
146
Journal of Gastric cancer (2014)
147
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2014)
148 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
149 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران (1393)
150 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
151 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1392)
152 E3 Journal of Medical Research (2014)
153
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2014)
154
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2011)
155 کومش (1391)
156 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (1392)
157
E3 Journal of Environmental Research and Management (2014)
158 دو ماهنامه علمی پژوهشی جنتاشاپیر (1392)
159 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1393)
160
journal of research in health Sciences (2014)
161 مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی (1392)
162
Jundishapur Journal of Microbiology (2014)
163
Journal of the World Federation of Orthodontists (2014)
164 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1393)
165
E3 Journal of Medical Research (2014)
166
Avicenna journal of clinical Microbiology and infection (2014)
167
Acta Medica Iranica (2014)
168
research journal of medical sciences (2013)
169
E3 Journal of Medical Research Vol. 3(1). pp.xxxx-xxxx, January, 2014 (2014)
170
oral health and preventive dentistry (2015)
171 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1390)
172
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING (2013)
173 مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (1392)
174 مجله آب و فاضلاب (1391)
175 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)
176 تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی (1391)
177 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)
178 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (1390)
179
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2011)
180 فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی (1390)
181 کومش (1391)
182
Thrita Journal of Medical Sciences (2012)
183 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل (1391)
184 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (1390)
185 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1389)
186 کومش (1390)
187 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1391)
188 فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (1391)
189 مجله تحقیقات نظام سلامت (1391)
190
Chonnam Medical Journal (2012)
191 مجلة علوم بهداشتی جندیشاپور (1391)
192 سلامت و محیط (1390)
193 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1391)
194 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد (1390)
195
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2011)
196
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2011)
197
Archives of Iranian Medicine (2012)
198 مجله پزشکی هرمزگان 16 (1391) 341-348
199
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 13 (2012) 2639-2642