فائزه فروغی پرور

صفحه نخست /فائزه فروغی پرور
نام و نام خانوادگی فائزه فروغی پرور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه انگل و قارچ شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / انگل شناسی
وبسایت
پست الکترونیک