مژده محمدی

صفحه نخست /مژده محمدی
نام و نام خانوادگی مژده محمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه فارماکولوژی و سم شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / سم شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
2 مشاور علمي خاتمه يافته
3 مشاور علمي خاتمه يافته
4 مشاور علمي خاتمه يافته
5 مشاور علمي خاتمه يافته
6 مشاور علمي خاتمه يافته
7 مجري اصلي خاتمه يافته
8 مشاور علمي خاتمه يافته
9 مشاور علمي خاتمه يافته
10 مشاور علمي خاتمه يافته