مژده محمدی

صفحه نخست /مژده محمدی
نام و نام خانوادگی مژده محمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه فارماکولوژی و سم شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / سم شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور علمي خاتمه يافته
2 مجري اصلي خاتمه يافته
3 مجري اصلي خاتمه يافته
4 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
5 مشاور علمي خاتمه يافته
6 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
7 مشاور علمي خاتمه يافته
8 مجري اصلي خاتمه يافته
9 مجري اصلي خاتمه يافته
10 مشاور علمي خاتمه يافته
11 مشاور علمي خاتمه يافته
12 مشاور علمي خاتمه يافته
13 مشاور علمي خاتمه يافته
14 مشاور علمي خاتمه يافته
15 مشاور علمي خاتمه يافته
16 مشاور علمي خاتمه يافته
17 مجري اصلي خاتمه يافته
18 مشاور علمي خاتمه يافته
19 همكار خاتمه يافته
20 مشاور علمي خاتمه يافته
21 مشاور علمي خاتمه يافته