حمیدرضا گلعلی خانی

صفحه نخست /حمیدرضا گلعلی خانی
نام و نام خانوادگی حمیدرضا گلعلی خانی
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز قلب فرشچیان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
تحصیلات دکترای تخصصی / قلب و عروق
وبسایت
پست الکترونیک