حمید گلمحمدی

صفحه نخست /حمید گلمحمدی
نام و نام خانوادگی حمید گلمحمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / رادیولوژی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1398)
2 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1396)