اسماعیل شریفی

صفحه نخست /اسماعیل شریفی
نام و نام خانوادگی اسماعیل شریفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه ژنتیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی بافت
وبسایت
پست الکترونیک