اکرم جلالی ( هیئت علمی)

صفحه نخست /اکرم جلالی ( هیئت علمی)
نام و نام خانوادگی اکرم جلالی ( هیئت علمی)
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه پزشکی مولکولی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی پزشکی
وبسایت
پست الکترونیک