نسترن براتی

صفحه نخست /نسترن براتی
نام و نام خانوادگی نسترن براتی
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / معاونت تحقیقات و فناوری
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی دارویی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Oxford Medical Case Reports (2019)
2
Journal of Cellular Physiology (2018)