پریسا حبیبی

صفحه نخست /پریسا حبیبی
پريسا حبيبي
نام و نام خانوادگی پریسا حبیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه فیزیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک