فاطمه امیری(هیئت علمی)

صفحه نخست /فاطمه امیری(هیئت علمی)
نام و نام خانوادگی فاطمه امیری(هیئت علمی)
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پیراپزشکی / گروه علوم آزمایشگاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / هماتولوژی
وبسایت
پست الکترونیک