کامران پوشنگ باقری

صفحه نخست /کامران پوشنگ باقری
نام و نام خانوادگی کامران پوشنگ باقری
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / انسیتو پاستور ایران
تحصیلات دکترای تخصصی / باکتری شناسی پزشکی
وبسایت
پست الکترونیک