سعید افشار

صفحه نخست /سعید افشار
نام و نام خانوادگی سعید افشار
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه پزشکی مولکولی
تحصیلات دکترای تخصصی / پزشکی مولکولی
وبسایت
پست الکترونیک