بهزاد ایمنی

صفحه نخست /بهزاد ایمنی
بهزاد ايمني
نام و نام خانوادگی بهزاد ایمنی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پیراپزشکی / گروه اتاق عمل
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای پرستاری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Allied Health (2020)
2
Educational Research in Medical Sciences Journal (2020)
3 مجله علمی پژوهان (1399)
4 مجله علمی پژوهان (1399)
5
(Journal of Midwifery & Reproductive health (JMRH (2020)
6
Lupine Online Journal of Nursing & Health care (2019)
7 مجله علمی پژوهان (1398)
8
Journal Of HerbalMed Pharmacology (2020)
9
Higher Education Research and Development (2019)
10 مجله علمی پژوهان (1398)
11
University of Nebraska - Lincoln (2019)
12 دو ماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی (1397)
13 نشریه روان پرستاری (1398)
14
Issues in Mental Health Nursing (2019)
15 فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی (1398)
16
Issues in Mental Health Nursing (2019)
17
Journal of Clinical Nursing (2018)
18 فصنامه مدیریت پرستاری (1397)
19
Global surgery (2018)
20
Global surgery (2018)
21
E3 Journal of Medical Research (2016)
22 مجله تحقیقات در اورولوژی (1394)
23 ارولوژی (1394)
24 مجله علمی پژوهان (1394)
25 مجله علمی پژوهان (1393)
26 مجله علمی پژوهان (1393)
27 مجله علمی پژوهان (1393)
28 مجله علمی پژوهان، دوره 13، شماره 1، پائیز 1393 (1394)
29 بیهوشی و درد (1393)
30 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1392)
31 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1393)
32 E3 Journal of Medical Research Vol. 3(1). pp.xxxx-xxxx, January, 2014 (2014)
33 مجله طب نظامی (1392)
34 علمی -پژو هشی پژوهان-دوره 11 شماره 3 بهار 1392 (1392)
35 مجله تحول و توسعه آموزش پزشکی همدان (1392)
36 مجله تحول و توسعه آموزش پزشکی همدان (1391)
37 مجله تحول و توسعه آموزش پزشکی همدان (1391)
38 مجله تحول و توسعه آموزش پزشکی همدان (1391)
39 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1391)
40 گام های توسعه در آموزش پزشکی مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (1392)
41 مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (1392)
42 پژوهان (1391)
43 ماهنامه علمی و پژوهشی دانشگاه شاهد دانشور (1388)
44 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1391)
45
journal of research in health Sciences (2012)