سعید بشیریان

صفحه نخست /سعید بشیریان
سعيد بشيريان
نام و نام خانوادگی سعید بشیریان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه بهداشت عمومی
تحصیلات دکترای تخصصی / اموزش بهداشت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 همكار خاتمه يافته
2 همكار خاتمه يافته
3 مجري خاتمه يافته
4 مجري اصلي خاتمه يافته
5 مجري اصلي خاتمه يافته
6 همكار خاتمه يافته
7 همكار خاتمه يافته
8 همكار خاتمه يافته
9 مجري اصلي خاتمه يافته
10 مشاور علمي خاتمه يافته
11 مشاور علمي خاتمه يافته
12 مجري اصلي خاتمه يافته
13 همكار خاتمه يافته
14 همكار خاتمه يافته
15 همكار خاتمه يافته
16 همكار خاتمه يافته
17 مشاور علمي خاتمه يافته
18 مشاور علمي خاتمه يافته
19 مجري خاتمه يافته
20 مجري اصلي خاتمه يافته
21 مجري اصلي خاتمه يافته
22 مجري اصلي خاتمه يافته
23 مشاور علمي خاتمه يافته
24 مجري اصلي خاتمه يافته
25 مشاور علمي خاتمه يافته
26 مجري اصلي خاتمه يافته
27 مشاور علمي خاتمه يافته
28 مشاور علمي خاتمه يافته
29 مشاور علمي خاتمه يافته
30 مجري اصلي خاتمه يافته
31 مشاور علمي خاتمه يافته
32 مجري اصلي خاتمه يافته
33 مشاور علمي خاتمه يافته
34 مشاور علمي خاتمه يافته
35 همكار خاتمه يافته
36 مشاور علمي خاتمه يافته
37 همكار خاتمه يافته
38 مجري اصلي خاتمه يافته
39 همكار خاتمه يافته
40 همكار خاتمه يافته
41 مجري اصلي خاتمه يافته
42 مشاور علمي خاتمه يافته
43 مشاور علمي خاتمه يافته
44 مجري اصلي خاتمه يافته
45 مشاور علمي خاتمه يافته
46 همكار خاتمه يافته
47 مجري اصلي خاتمه يافته
48 همكار خاتمه يافته
49 همكار خاتمه يافته
50 مشاور علمي خاتمه يافته
51 مشاور علمي خاتمه يافته
52 مشاور علمي خاتمه يافته
53 مشاور علمي خاتمه يافته
54 مشاور علمي خاتمه يافته
55 مشاور علمي خاتمه يافته
56 مشاور علمي خاتمه يافته
57 مشاور علمي خاتمه يافته
58 مجري اصلي خاتمه يافته
59 همكار خاتمه يافته