سعید بشیریان

صفحه نخست /سعید بشیریان
سعيد بشيريان
نام و نام خانوادگی سعید بشیریان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه بهداشت عمومی
تحصیلات دکترای تخصصی / اموزش بهداشت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
BMC Psychology (2019)
2
European Journal of Breast Health (2019)
3
Korean Journal of Pediatrics (2019)
4
PLoS Genetics (2018)
5
Advances in Human Biology (2019)
6
JOURNAL OF SUBSTANCE USE (2019)
7 مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (1397)
8
Tobacco Induced Diseases (2018)
9
International journal of High Risk behavior &addiction (2018)
10
International Journal of Cancer Management (2018)
11
Journal of Preventive Medicine and Hygiene (2018)
12
JOURNAL OF SUBSTANCE USE (2018)
13 فصلنامه کومش (1397)
14 فصلنامه حیات (1396)
15
Asian Pacific journal of cancer prevention (2018)
16
BMC Oral Health (2018)
17 آموزش و سلامت جامعه (1395)
18 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران (1396)
19
The International Journal of Occupational and Environmental Medicine (The IJOEM (2017)
20
Asian Pacific journal of cancer prevention (2017)
21 فصلنامه حیات (1395)
22 آموزش و سلامت جامعه (1395)
23
Journal of Research in Health Sciences (2016)
24
oral health and preventive dentistry (2016)
25 آموزش و سلامت جامعه (1395)
26 آموزش و سلامت جامعه (1394)
27 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
28
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2016)
29
Iranian Journal of Cancer Prevention (2016)
30 مجله علمی پژوهان (1394)
31
Iranian Journal of Public Health (2016)
32
global journal of health science (2016)
33
journal of research in health Sciences (2015)
34 Iranian Journal of Psychiatry (2016)
35 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران (1393)
36
Journal of Research in Health Sciences (2015)
37 آموزش و سلامت جامعه (1393)
38 آموزش و سلامت جامعه (1393)
39 آموزش و سلامت جامعه (1393)
40
Health Promotion Perspectives (2015)
41
Iranian Journal of Diabetes and Obesity (2014)
42 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی (1393)
43
Avicenna J Neuro Psych Physiology (2014)
44 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1392)
45 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
46 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1392)
47
Journal of Post Graduate Medical Institue (2013)
48 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 19 (1391) 23-29
49 مجله زنان مامایی و نازایی ایران 14 (1390) 44-37